PAASVRYDAG

GOOI DIT IN! MOET DIT NIE WEGGOOI NIE: ‘N HOMILIE OM PAASVRYDAG

DIE GEDAGTE AGTER DIE VRAG: Petrus en Johannes was nog besig met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus-hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding ‘n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johanness gevange geneem, en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle predikking gehoor het, gelowig geword; en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent vyf duisend. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas, en Kajafas, Johannes, Aleksander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: ‘Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen?’: As iemand ‘n vrag vra, dit is belangrik om te weet of hy/sy dit rerig wil weet. In die geval van die geloof, is daar mense wat wil weet en mense wat wil nie weet nie. Die mense wat wil weet kan geleer word, maar dié wat wil nie weet nie kan nie geleer word nie, wat hulle gedagte is opgemaak. Diegene wat wil nie weet nie het die geloof weggegooi. Die geloof is soos ‘n touspring, waar ons onself in die Here se arm gooi, want ons weet ons is veilig daar. Al verstaan ons nie alles nie, sal ons nog glo. Die vrag van die gelowige is ‘n vrag van iemand wat wil weet. St. Thomas Aquino leer ons dat Theologie is Geloof wat verstand soek.
DIE ONGELOWIGES IS DIEGENE WAT JESUS WEGGEGOOI: Toe het petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: ‘Raadslede van die volk, en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor ‘n weldaad aan tot ‘n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moeg weet dat dit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan- dié Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat GOd uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle, die bouers, afgekeur is. Juis Hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie: Petrus herinner hulle hoe hulle Jesus uit hul lewens weggegooi. Jesus is beskrywe as die belangrikste steen in die gebou. As iemand in hul lewe hierdie steen weggooi, hoe kan hul lewens goed wees. Dis hoekom die geloof is nie ‘n keuse nie. As ons dit weggooi, kan ons geboue nie vas staan nie. Wat moet ons dan doen?
‘N NUWE LEWE OM JESUS WEG TE GOOI?: Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die See van Tiberias. Dit het so gebeur: Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Nathaniel van Kana in Galilea, die seuns van Sebedeus en nog twee ander dissipels was daar saam. Simon Petrus se toe vir hulle: ‘Ek gaan visvang.’ ‘Ons gaan ook saam met jou,’ sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie: Na Jesus se dood blyk dit alles gedaan is. Toe moet die dissipels besluit waarmee hulle hul lewens moet deurbring. Petrus onthou nou dat hulle aanvankilk vissers was. Nou moet hulle terug gaan na waarmee hulle besig was toe Jesus hulle geroep het. Hulle wil nou al die geloof sake van Jesus weggooi en ‘n nuwe lewe begin. Maar hulle het niks van dit baat nie. ‘N lewe sonder Jesus sal ons niks toedien nie.
GOOI DIT: Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die dissipels het nie geweet dat dit Hy is nie. Jesus vra toe vir hulle: ‘Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?’ ‘Nee,’ antwoord hulle HOm. Hy sê toe vir hulle: ‘Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry.’ Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie: Hulle was besig om dit net aan die verkeerde kant te gooi. Die regte kant is God se kant. Dis waar ons moet ons geloof gooi. ‘N mens kan nie sonder geloof wees nie, maar wat die verskil maak is waarin ons glo. Selfs die mense wat se hulle glo nie, glo ook in iets anders. Noudat hulle hul geloof aan Jesus gegooi, van hulle visser meer as genoeg. Ons kan nie sê ons moet verstaan voor ons glo nie. Die dissipels het nie gevra om alles te verstaan voor hulle die net gooi nie. Hulle gooi dit omdat Jesus so gesê het. Daar is baie dinge wat u wil he die kinders moet doen, maar u kan nie alles aan hulle verduidelik nie, en julle vra nie. Hulle doen dit omdat hulle op u vertrou. Dis hoe ons geloof in die Here moet weet, dat ons doen dit (al verstaan ons nie alles nie) omdat hy so gesê het.
DIE DOOP, VORMSEL EN HEILIGE EUCHARISIE: Die dissipels vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: ‘Dit is die Here!’ Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek- want sy bolyf was kaal- en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent honderd tree. Die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle ‘n vuur brand en ‘n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: ‘Bring van die vis wat julle nou net gevang het.’: Die doop, vormsel en Heilige Eucharistie is die driee sakramente van Inisiasie. Hulle is die driee sakramente wat die beginsel van ons geloof betoon. Hulle is die sakramente wat ons egte lidmate van die kerk maak. Petrus het hom bekleed en in die water gedompel. Hierdie is twee dinge wat op ons doop dag gebeur. Daar was vuur wat besig is om te brand, as ‘n teken van die Heilige Gees wat ons op ons vormsel ontvang. Dan is daar brood, die toonbeeld van die Eucharistie. Petrus het hiermee hom aan Jesus se arms gegooi.
TERUG NA DIE KERK! Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, honderd drie en vyftig, en alhowel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: ‘Kom eet.’ Nie een van die dissipels het sover gekom om Hom te vra: ‘Wie is U?’ nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het nadat Hy uit die dood opgewek is. Die skuit is ‘n teken van die kerk. Dis hoekom baie kerke is gebou soos ‘n stuit wat onderstebo is. Die kerk is waar die geloof kan groei, waar ons geduurig gevoed kan word.

2 thoughts on “PAASVRYDAG

  1. Dankie nog n pragtige Homily ek is oud maar vra nog vrae dankie vir my geloof my kerk en vir antwoorde op al my vrae Dankie dat die Here wat ons aan bid nooit moeg word nie Amen

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s