PAASWOENSDAG

LAAT DIE HART WAT DIE HERE SOEK, HOM VERHEUG: ‘N HOMILIE OM PAASWOENSDAG

WAARHEEN IS U OPPAD: Een middag om drie-uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar ‘n man aangedra wat van sy geboorte af lam was Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort wat Mooipoort genoem is, neergesit om by die tempelgangers te bedel. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ‘n dorpie met die naam Emmaus, twalf kilometer van Jerusalem af: Die twee dissipels was oppad tempel toe terwyl die ander twee twalf kilometer van Jerusalem af is. En die bedelaar sit by die tempelpoort. Jerusalem is bekend as die stad van die Here, en self in die bybel staan dit geskrywe, “Dit is daar waar die stamme optrek, die stamme wat aan die Here behoort” Psalm 122. Is ek oppad na die Here toe, of is ek so lam dat ek kan nie ingaan nie, of is ek dalk te ver van Jerusalem (Die stad van die Here)? Laat die hart wat die Here soek, hom verheug.
WAT BESPREEK U?: Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. Hy vra hulle toe: ‘Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: ‘Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?’ Hy vra vir Hulle: ‘Watter dinge?’ Hulle antwoord Hom: ‘Die dinge in verbnd met Jesus van Nasaret, ‘n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk; en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het: As ons besig is om te bespreek en Jesus onder ons kom, sal ons trots wees om hom te vertel waaroor ons bespreek? Waaromtrent bespreek ons elke dag met ander mense? Is dit iets wat ons nader aan die tempel bring, of weg van Jerusalem af of is dit iets wat ons of ook andere lam sal maak om nader aan God te kan trek. Wat ons elke dag bespreek is ‘n teken van wat in ons harte altyd is. Laat die hart wat die Here soek, hom verheug.
WAARVOOR VERWAG U: Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en johannes kyk hom toe stip aan, en Petrus sê: ‘Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!’ Hy vat toe die man se regterhand en help hom op, en onmiddelik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan, en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys; maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die Mooipoort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het.: Die man wat lam is verwag vir geld en wereldlike goede maar die Here het ‘n beter plan vir hom. Hierdie twee dissipels verwag ‘n wereldlike mesias, maar die Here het ‘n beter plan vir hulle. Wat ook al ons harte begeer, ons moet weet dat ons grootste begeerte moet die teenwoordigheid van Christus wees. Laat die hart wat die Here soek, hom verheug.
Hierdie man het in die Mooipoort gesit, en vir goud gebedel. Petrus en Johannes het geen goud vir hom nie, God het hom laat loop van die Mooipoort na die plek van Goud toe. Die plek waar die diepste begeerte van die mense hart kan versadig word. Sy blydskap is ‘n bewys dat die hart wat die Here soek, sal hom verheug.
DIE HEILIGE MISOFFER: Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. En nou het ‘n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kom vertel dat hulle ‘n verskyning gesien het van engele wat gesê het Hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.’ Toe Sê Hy vir hulle: ‘Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?’ Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou gaan. Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: ‘Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.’ Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl Hy saam met hulle aan taffel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: ‘Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?’: Jesus het die Heilige misoffer met hulle gevier. Hy begin om die woord van God te lees en verduidelik en dan het hy die brood met hulle gebreek. Die dissipels kan nog onthou hoe gelukkig hulle gevoel het to Hy saam met hulle was. Laat die hart wat die Here soek, hom verheug. Hulle praat van hoe warm hul hart gevoel het.
TERUG TUIS! Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, en dié sê: ‘Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verksyn!’ Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het: Nou weet hulle hulle moet terug na Jerusalem toe gaan, en nie weg van Jerusalem nie. En hulle kan onthou dat dit was tydens die broodbreking dat hulle Christus herken het. Tydens die Misoffer, gedurende die LAM VAN GOD, die priester breek die brood terwyl hy saggies sê ‘Here, help ons om u te herken deur die broodbreking’. As ons harte die Here soek, sal ons weet dat die Heilige Misoffer is die naaste wat ons aan God kan wees, en ons sal altyd op pad wees na sy tempel toe. Laat die Hart wat die Here soek, hom, verheug.

2 thoughts on “PAASWOENSDAG

  1. Dankie Vr omdat u my weer aandagtig maak om met vreugde in my Hart die ligaam en bloed van christus moet ontvang soms word mens se siel en gees gesteur deur die duiwel voor heilige mis dan word die vreugde gesteur

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s